www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

סוגי מניות

בחדשות הכלכלה מדברים באופן שוטף על מניות, ועליה וירידה בערך שוקי המניות, אולם ישנם סוגים שונים מגוונים של מניות. להלן סקירה קצרה של סוגים השונים של מניות, והסבר על כך אחד מהם.

ראשית, ישנם שני סוגי אחזקות של מניות. האחד הוא מניית "למוסר כתב זה" (למוכ"ז), אשר בעליה הוא מי שמחזיק במניה ברגע נתון. הסוג השני הוא מניה על שם, וכפי שמשתמע, זוהי מניה "שמית". מניה זו נושאת מעין ביטוח, ובמקרה של אובדן שטר, ניתן לשחזר את המניה לפי שם. המחזיק במניה הוא מי ששמו מופיע בספרי החברה, זאת לעומת מנית מוכ"ז, שהינה סחירה. שני סוגי המניות העיקריים הם מניות רגילות ומניות בכורה. שני סוגי מניות אלו נבדלים בניהם בעיקר בזכויות הצבעה ובחלוקת הדיבידנדים.

מניות רגילות – בבורסה הישראלית ישנן בעיקר מניות עבורן ערכת יחידת מניה הינה שקל אחד או חמישה שקלים. מניות אלו מעניקות את אותה זכות הצבעה, כלומר משקל קול של בעל מניה יחידה שערכה שקל שווה לקול של בעל מנייה שערכה חמישה שקלים, אולם בחלוקת רווחים, בעל מניה ששווייה חמישה שקלים ירוויח פי חמש מבעל מניה ששווייה שקל אחד.
סוג נוסף של מנייה רגילה עם יתרון, הוא מנייה רגילה מבוכרת. זוהי מניה שבנוסף להיותה מנייה רגילה על המשתמע מכך, היא מקנה גם זכות להשתתפות בחלוקת שיירי רווחים (דיבידנדים) במידה וישנם כאלה.

מניות בכורה – בעליהן של מניות בכורה אינם רשאים להצביע עבור קבלת החלטות בחברה, אולם יש להם קדימות בחלוקת רווחי החברה, ובחלוקת רכוש החברה במקרה של פירוקה. כך בעלי החברה יכולים להנפיק מניות לגיוס הון מבלי לדלדל את כוח קבלת ההחלטות שלהם בחברה.
ישנם שני סוגים של מניות בכורה. הסוג הראשון הוא מניית בכורה צוברת או שאינה צוברת. כאשר ישנה שנה בה אין חלוקת דיבידנדים, בעל מניית בכורה שאינה צוברת לא ירוויח דבר. אם בבעלותו מניית בכורה צוברת, ובשנה נתונה אין חלוקת דיבידנדים, אולם בשנה שלאחריה יש חלוקה, יקבל בעל המנייה דיבידנדים הן עבור השנה הראשונה והן עבור השנייה.
הסוג השני של מניות בכורה הוא מנייה משתתפת או מנייה אינה משתתפת. לבעלי מנייה משתתפת ישנה עדיפות בקבלת דיבידנדים, ולאחר החלוקה הנ"ל הם משתתפים גם בחלוקת הדיבידנדים בין בעלי המניות הרגילות, וכך מקבלים את חלקם פעמיים. בעליה של מנייה שאינה משתתפת מקבלים קדימות בחלוקת הרווחים, אולם כמו במניית בכורה, הם אינם נכללים בחלוקת הרווחים בין בעלי המניות הרגילות.

סוגי מניות נוספים

מנית הנהלה – מאפשרת למחזיקים בה להשתתף בקבלת ההחלטות בחברה ללא השתתפות בקבלת הדיבידנדים, והיא משמשת למשל את חברי הדירקטוריון של החברה. סוג מניה זה אינו מוגדר בחוק, והוא מהווה חלק מההסכם בין החברה לבין בעלי המניות.
מניות יסוד – נועדו לסייע בשמירת כוחם של מייסדי ובעלי החברה. מניה זו מעניקה עדיפות מסוימת בהצבעה לקבלת החלטות בחברה, זכות הכרעה במקרה של שוויון קולות, השתתפות ברווחים לפני חלוקת דיבידנדים. גם סוג מניה זה אינו מוגדר בחוק, והוא מהווה חלק מההסכם בין החברה לבין בעלי המניות.
מניית הטבה – מניות אלו הן מניות המוענקות לבעלי אחזקות בחברה כבונוסים, ומהוות תחליף לחלוקת דיבידנד. מניות אלו ניתנות בהתאם לשיעור האחזקה של מניות החברה. מתן מניות אלו מגדיל את מספר המניות בחברה, וכך שיעור אחזקת המניות למעשה נותר זהה.
מניה בת פדיון – מניה אשר נקנית במחיר נתון, ומאפשרת לחברה לקנותה בחזרה באותו  מחיר נקוב. זהו סוג מניה אשר החברה מתחייבת לפדותה בתוך פרק זמן קבוע מראש. מעמדה של מניה זו הוא כמעמד מניית בכורה. בכדי שחברה תוכל להנפיק מניות מסוג זה, עליה לכלול סעיף המפרט את התנאים לכך בתקנון החברה. מניות אלו עשויות להקנות זכויות הצבעה והשתתפות ברווחים לפי הגדרת החברה.
מניית זהב – מניה המונפקת לעיתים רחוקות על ידי המדינה, ומאפשרת לה לשמור על מצב בו יש לה זכות וטו בהכרעות. נעשה שימוש במניה זו למשל בתהליך של הפרטת חברה ממשלתית והעברתה לידי הציבור.

חברות רישום

בכדי לשמור על עדכניות המידע בנוגע להנפקת מניות על ידי החברות השונות ישנן חברות רישום. תפקידן של חברות הרישום להתעדכן באופן שוטף במידע על העברות מניות בחברות גדולות בהן ישנן עסקאות משמעותיות.  בספרי רשם החברות העדכונים הללו ירשמו כנמצאים בבעלות חברות הרישום.

 חזרה
כתבות נוספות