www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

עמלות מסחר בבורסה

הסוחרים הפעילים בבורסה יודעים כי עמלות מסחר בבורסה יכולות להוריד את התשואות המושגות באופן ניכר, במיוחד עבור סוחרים פעילים שמבצעים מספר פעולות קנייה ומכירה רבות מדי חודש. ככלל, ניתן להגיד כי קיים פער בין העמלות המשולמות לבנק, כאשר תיק ההשקעות מנוהל באמצעות הבנק, לבין העמלות המשולמות לבתי השקעות פרטיים. העמלות המשולמות בבנקים השונים גבוהות, על פי רב, מהעמלות המשולמות בבתי ההשקעות.

מהי עמלה ואילו עמלות מסחר בבורסה מקובלות?

עמלה היא תשלום שניתן בתמורה לביצוע שירות מסוים. סכום העמלה יכול להיות מחושב כאחוז מהעיסקה המתבצעת או כסכום בערך קבוע. כאשר מדובר על עמלות מסחר בבורסה, קיימים מספר סוגי עמלות מקובלים:

  • עמלת קנייה ומכירה – עמלת קנייה ומכירה מחושבת כאחוז מכלל העיסקה. עמלה זו גובהה משתנה מאד בין נותני שירות שונים וגם בין סוגי הנכסים בהם נעשה מסחר: מניות, אג"ח, מק"מ או ניירות ערך ככלל. בקרב הבנקים השונים, גובה עמלות קנייה ומכירה יכול להגיע גם ל- 0.6% מסכום העיסקה, תוך הגדרת סכום מינימאלי לעמלה. בבתי השקעות פרטיים, גובה עמלות הקנייה והמכירה הוא לרב נמוך בהרבה ועומד על כ – 0.05% - 0.2%. סוחרים המבצעים מספר פעולות קנייה ומכירה רב ישלמו עמלות גבוהות במיוחד מסוג זה.
  • דמי ניהול – עמלת דמי ניהול נגבית באופן תקופתי: מדי חודש, מדי רבעון או מידי שנה. סכומי והתניות דמי הניהול משתנים מאד בין בנק אחד לשני ובין בית השקעות אחד לשני. קיימים בתי השקעות שאינם גובים דמי ניהול כלל (לדוגמה – כלל פיננסים), בעוד אחרים גובים 30 ש"ח לחודש (לדוגמה – בית ההשקעות פריזמה). לא רק גובה דמי הניהול משתנה אלא גם אופן חישוב דמי הניהול שונה בין גוף לגוף, לדוגמה, בנק המזרחי גובה 0.5% דמי ניהול בשנה.
  • דמי משמורת – עמלת דמי משמורת היא עמלה שבעידן הממוחשב לא ברור מהו השירות הניתן עבורה. בנקים גובים עמלות דמי משמורת המגיעות לכחצי אחוז, בחישוב שנתי, מהסכום הצבור בתיק ההשקעות. בתי השקעות פרטיים גובים אחוז נמוך יותר, כ- 0.4%. לצורך ההשוואה – מערכת הסליקה של הבורסה גובה דמי משמורת, אולם הם עומדים על 0.0035% בלבד. נקודה נוספת אליה יש לשים לב בנושא דמי המשמורת הם סכומי המינימום לעמלה, אשר גבוהים יותר בבנקים מבבתי ההשקעות הפרטיים.
  • עמלת אי ביצוע – עמלה הנגבית על פעולה שלא התבצעה בפועל. עמלה זו נגבית רק על ידי הבנקים ומגיעה לגובה של כמה עשרות שקלים.

חבר בורסה

חבר בורסה היא חברה או גוף אשר זכאי לבצע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך בבורסה. לא כל בית השקעות הוא חבר בורסה, גם אם בית ההשקעות מוסמך לנהל תיקי השקעות. בתי השקעות שאינם חברי בורסה, מבצעים את פעולות הקנייה והמכירה באמצעות הבנקים. כאשר באים לבחור בית השקעות חשוב לבדוק לא רק את מהמנות ויציבות בית ההשקעות אלא גם את גובה העמלות שבית ההשקעות גובה, באילו מצבים עמלות אלו ניתנות להפחתה (ביצוע פעולות באמצעות האינטרנט, ביצוע מינימום פועלות וכו') והאם בית ההשקעות הנבחר הוא חבר בורסה או לא.
חזרה
כתבות נוספות