www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

מסחר באופציות מעוף

שוק המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים) הוא שוק המסחר הפעיל ביותר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מסחר בשוק המעו"ף מתרכז במסחר בנגזרים: מסחר באופציות ומסחר בחוזים עתידיים והוא מתבצע באופן רציף בין השעות 09:30 – 16:30 וממוחשב, ללא שלב פתיחה או נעילה. בבורסה לניירות ערך בתל אביב מרבית המסחר היא בתחום מסחר באופציות מעוף, והמסחר בחוזים עתידיים כמעט ואינו קיים.

סוגי אופציות מעוף

אופציה היא חוזה שחברה מנפיקה ואשר מבטיח כי בתאריכים מסוימים ניתן יהיה להמיר את האופציה באגרות חוב או מניות בשווי מסוים הקבוע באופציה (מחיר המימוש). קיימים שני סוגי אופציות סחירות:

  • אופציות קניה (CALL או קולים) – בתאריך הקבוע יוכל בעל האופציה לרכוש מהחברה שהנפיקה שווי ערך של מניות או אגרות חוב במחיר המימוש.
  • אופציות מכירה (PUT או פוטים) – בתאריך הקבוע יוכל בעל האופציה למכור לחברה שהנפיקה שווי ערך יחידות בסיס (מניות או אג"ח) במחיר המימוש.

לגבי האופציות הנסחרות, קיימים שני מצבים אפשריים: מחוץ לכסף ובתוך הכסף. בתוך הכסף הוא מצב שבעת פקיעת האופציות ערך המניה (או האג"ח) עלה על ערך הסף של האופציה כאשר מדובר בקולים, או במצב שבו בעת פקיעת האופציות ערך יחידת הבסיס ירד מתחת לסף האופציה, כאשר מדובר בפוטים. בשני מצבים אלו ישלם מנפיק האופציה לסוחר. כאשר לא זה המצב, מדובר על תוצאה של מחוץ לכסף, תוצאה בה מנפיק האופציה אינו משלם דבר לסוחר.

מי נסחר באופציות מעוף?

הגוף העיקרי הנסחר באופציות מעוף בבורסה לניירות ערך בתל אביב הוא מדד ת"א 25. מדד תל אביב 25 מרכז רשימת 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה. מדד תל אביב 25 הוא המדד המוביל בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ניתן לסחור באופציות מעוף גם על מדדים אחרים כגון: שער הדולר, שער האירו, מדד תל אביב בנקים, ומניות של חברות מסוימות: טבע, בנק לאומי, בנק הפעולים וכימיקלים לישראל, אולם שיעור המסחר במדדים אלו נמוך באופן משמעותי מהמסחר במדד תל אביב 25.

אופציות על מדד תל אביב 25 נסחרות במינוף 100, כלומר אם הרווח שהיה אילו היינו קונים מנייה היה 20, ברכישת אופציית מעוף על מדד תל אביב 25 הרווח יהיה 20 X 100 = 2000. המינוף משתנה בהתאם למדדים השונים, מינוף על שערי מטבעות זרים, לדוגמא הוא 10,000.

זמני פקיעה באופציות מעוף

במסחר באופציות מעוף, האופציות מונפקות לתקופה של שלושה חודשים. זמן פקיעת האופציות הינו בין השעה 9:45 ל 9:50 בבוקר יום חמישי, בשבוע האחרון בחודש שבו יום שישי עדיין בחודש. בבוקר יום הפקיעה לא מתבצע מסחר באופציות הפוקעות.

אופן התשלום ועמלות באופציות מעוף

כאשר הסוחר זוכה וזמן הפקיעה הוא בתוך הכסף, לא מתבצעת רכישה ממשית של מניות או אגרות חוב. מסלקת המעוף, חברה בת של הבורסה לניירות ערך, דואגת לחיוב או זיכוי חשבון האופציות. בין אם זמן הפקיעה היה בתוך או מחוץ לכסף, מחויב הסוחר בתשלום בעמלות לבתי ההשקעות או הבנקים.

חזרה
כתבות נוספות