www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

אפיק ההשקעה הייחודי של קרנות גידור

ייחודיות הקרן

המוטיב העיקרי השם את אופציית קרנות הגידור כתחום השקעה ייחודי, הוא בקונספט המתיימר להציג רווחים גם כשהמגמות בשוק מנוגדות – מגמות הפסד. השימוש באסטרטגיות שונות של גידורים פיננסיים אמור למנוע ירידות, כאמור, בכל מצב שוק. הכלים בהם משתמשים מנהלי הקרנות הינם רבים, מגוונים, נחקרים ומתפתחים כל הזמן.

 

כדוגמה ניתן לקחת שתיים מהשיטות הבסיסיות והשכיחות – שורט סלינג (מכירת חסר), והמינוף הפיננסי. בשורט סלינג מוכרת הקרן מניות אשר אינן בידיה, מניות אותן "לוותה", מתוך הנחה שמחירן ירד. לאחר הירידה קונה אותן הקרן במחירי רווח. מינוף פיננסי הוא מצב בו לווים כספים לשם ביצוע פעולות פיננסיות שונות, אשר יניבו סכומי כסף שיהיו גדולים יותר מהריביות על ההלוואות.

 

בשל ה"מצע המבטיח" של קרן הגידור, היא פונה רק לבעלי אמצעים ועובדת על עיקרון של רווחיות גבוהה ביותר. מבחינת המשקיע, לא מדובר דווקא על אחוזי רווח, אלא על מספרים מוחלטים גבוהים, הנובעים מסכומי השקעה גדולים. במקרים רבים יוגדר סף הכניסה לאפיק זה - השקעה של מיליון שקל לפחות. מבחינת ניהול הקרן – הרי שכאן נהוג לגבות אחוזי רווח גבוהים משמעותית מהמקובל בתחום ניהול ניירות הערך, בנוסף לדמי ניהול גבוהים.

 

מובן שלעולם לא ניתן להבטיח וודאות מלאה, ומול השגרה שאמורה להיות רווחית כמעט תמיד, קיים בכל זאת הסיכון שאם הגידור לא יוכיח את חוסנו, והקרן תפסיד, אזי ההפסד יהיה משמעותי.

 

הקמת קרן גידור

נהלים קשיחים מגדירים באופן מפורט את שלבי הקמת קרן גידור. הבסיס הרעיוני הוא לייצר שקיפות מרבית של ההתנהלות והמאזנים, מול הלקוחות ומול רשויות המס, וכן להגן, במידת האפשר, על הלקוח.

 

לצורך כך מוקמת חברה אד- הוק, המחויבת בתקנון גלוי ובזכויות חתימה. הנהלים מגדירים את הצורך במסמכי הצהרה, הן של בעלי המניות והן של הדירקטורים. השותפות היא מוגבלת ומתייחסת לכל בעל מניות בהתאם לגודל ההשקעה שלו. הכללים יעוגנו בהסכמי יסוד ובהסכמי ניהול. יפורסמו נהלי העבודה, קונספציית הניהול, התשלומים, דרך חלוקת הרווחים, הסדרים מול רשויות המס, וכיוצא באלה סוגיות עקרוניות. התהליך כולו יפוקח על ידי נאמן, עורך דין או רואה חשבון, שייצג את המשקיעים. הוא יכול להיות גם הנציג מטעם מס הכנסה, או שזה יהיה רואה חשבון אחר. בכל מקרה, קיום פונקציית הנציג היא בגדר חובה.

 

פיקוח הרשויות

מאחר שמדובר בסכומי כסף גבוהים ביותר, הרשויות נדרשות להשגיח על תחום הקמת קרנות הגידור וניהולן. יש לציין כי בעבר לא היה הפיקוח קפדני דיו, אולם כלקח ממפלות קשות בתחום זה בסוף שנות התשעים ובתחילת שנות האלפיים, הוחלו נהלים מסודרים והידוק הרגולציות. אלה נועדו למתן נפילות של המשקיעים, אם מתרחשות, לוודא התנהלות כלכלית סבירה, וכן מניעה של מעשי שחיתות והונאה מול המשקיעים ומול המדינה.

 

לשם כך באות הפעולות הרגולטוריות להשליט ניהול תקין, פיקוח על ההתנהלות, שקיפות ומנגנון דיווח מסודר, וכן אבטחת היכולת הכלכלית וחוסנה של הקרן. 

חזרה
כתבות נוספות