www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

יומן אירועים כלכלי עולמי

הנתונים המפורטים בכלי: כלי זה עוקב אחרי פרסומים וידיעות חדשותיות כלכליות הנוגעות לשוק המסחר במט"ח. הכלי מפרט את שעת פרסום ההודעה, את המטבע הרלוונטי להודעה ומדד הערכה לרמת חשיבות ההודעה בהשפעתה על שוק המט"ח. בנוסף, טבלת הכלי מפרטת את השינוי שהתרחש בפועל, את הצפי הנוכחי, בהתאם לידיעה, ואת הצפי הקודם לידיעה.

לחיצה על כותרת הידיעה, או על סימן הפלוס משמאל לכותרת הידיעה תפרוס שלוש לשוניות נוספות המספקות פרטים נוספים. לשונית "פרטים" המספקת את שם מקור הידיעה, וכתובת המקור באינטרנט. בנוסף, מפורטת הידיעה במספר מילים, וכן הסבר של הצפי וחשיבותו. לשונית "גרף" המאפשרת לחזות בשינוי המטבע לאורך תקופה של שנה, ולשונית "היסטוריה" המסכמת תאריכי ידיעות קודמות והשפעתן על שער המטבע הרלוונטי.


הנתונים באדיבות פורקס פרוז

חזרה
כתבות נוספות