www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

אופציות בינאריות

בניגוד למסחר במניות שם הרווח או ההפסד הם פונקציה רציפה של הפרשי ערכה של המניה בין זמן הקניה לזמן מכירתה, המסחר בשוק אופציות בינאריות דומה יותר להימורים: תשואה ידועה מראש אשר ניתן ניתן לזכות בה אם מצב כלשהו מתקיים. באופציות בינאריות מתקיימות שתי תוצאות אפשריות בלבד: כן או לא. אם התוצאה היא "כן" – התשואה המובטחת מתקבלת, אם התוצאה היא "לא", הסכום שהושקע הולך, כולו או רובו, לאיבוד. בדומה להימורים, גם אופציות בינאריות מכתיבות את התשואות האפשריות ואת מחיר ההימור בהתאם לסיכון הנלקח ברכישתן, הן מבחינת מרווח הבטחון של התוצאה והן מבחינת סבירותה: תוצאה של עלייה במדד מסוים לפחות, "שווה" יותר מתוצאה המציינת עלייה או ירידה בלבד, לדוגמה.

סוגי אופציות בינאריות נפוצות

חלוקה ראשונית היא לסוגי אופציות אמריקאיות וסוגי אופציות אירופאיות. אופציות אמריקאיות ניתנות למימוש בכל עת לפני מועד פקיעתן, ואילו אופציות אירופאיות ניתנות למימוש רק בעת מועד הפקיעה.

חלוקה נוספת היא על פי סוג המרווח והתשואה הצפויים:

  • אופציות נגיעה – התשואה מתקבלת אם מדד המניה הגיעה לערך מסוים. גם אם המניה ירדה מערך זה עד לזמן המימוש, התשואה מתקבלת. אופציות אלו יקרות, אולם התשואה המתקבלת בהן גבוהה.
  • אופציות כיוון – אופציה שם ההימור הוא על עליית או ירידת ערך המניה בלבד. התשואה מתקבלת אם כיוון שינוי המדד הוא בהתאם לתחזית המשקיע.
  • אופציית גבולות – הגדרת שני גבולות כאשר אם שינוי ערך המניה נמצא בין שני הגבולות ולא יוצא מהם, התשואה מתקבלת.
  • אופציות נכס או כלום – עם תאריך הפקיעה, התשואה מתקבלת אם המניה עמדה במדדים בהם היא אמורה הייתה לעמוד, ובמידה ולא עמדה מקבל המשקיע החזר בגובה 15% מערך ההשקעה.
  • אופציית הכל או לא כלום – תשואה ידועה מראש המתקבלת אם המניה עמדה במדדים בהם היא אמורה הייתה לעמוד. במידה והמניה לא עמדה ביעדים אלו מפסיד המשקיע את מלוא סכום ההשקעה.

אופציה בינארית ניתנת ליישום לגבי מניות, שערי מטבעות שונים, או מחירי סחורות כזהב או נפט.

דרכי השקעה באופציות בינאריות

אופציות בינאריות שנקראות גם אופציות דיגיטאליות, נסחרות בעיקר באתרי האינטרנט. באמצעות האינטרנט ניתן לסחור הן באופציות רכש (Call option, אופציה לקניית המניה במועד תפוגתה בערך שוויה במועד רכישת האופציה, רלוונטי כאשר הסיכוי שערך המניה יעלה) והן באופציות מכר (Put option). החל מ- 2008 ניתן לסחור באופציות בינאריות (אופציות רכש בלבד) גם בבורסה האמריקאית לניירות ערך וגם בבורסת האופציות של שיקאגו.

יש המשתמשים בהשקעה באופציות בינאריות כדרך לגידור מסחר במניות באמצעות התשואה הגבוהה יחסית להשקעה הנדרשת. השקעה גבוהה במניה מסוימת ניתנת לגידור באמצעות השקעה באופציית מכר בינארית לאותה המניה.

חזרה
כתבות נוספות