www.par.co.il
השקעות נבונות מתחילות עם - פר

 

קרן נאמנות היא כלי שבאמצעותו משקיע האדם הפרטי בניירות ערך ומפיק רווחים מהחזקתם וממסחר בהם. קיימות קרנות נאמנות סגורות, פתוחות, ייחודיות, צוברות, מעורבות, גמישות ועוד. קרן נאמנות עשויה להיות משויכת למגזרים שונים בעולם המסחר והכלכלה, בהם מדדים, אופציות, ענפים, אג"ח להמרה ועוד. כל קרן מנוהלת על ידי אדם או גוף הממונה עליה, המפעיל אותה בתאם להסכם נאמנות שפרטיו וחוקיו נקבעו מראש. אם לא עשה כך אותו אדם או גוף הוא חשוף לתביעות. פסקי הדין בתביעות הקשורות לניהול קרנות נאמנות קובעים מה קורה במקרים שבהם ביצוע ההשקעות, הניהול ומדיניות ההשקעה אינם תואמים את אשר נקבע בהסכם הראשוני.

שיהיה בהצלחה ברכישה או במכירה !

 חזרה
כתבות נוספות